realizujemy program

 • slider
  szkola_jezykowa-1920x750
  szkola_jezykowa_przedszkole
  poprzedni
  następny
 • angielski matematyka kodowanie terapia pedagogiczna wczesna nauka czytania terapia ręki wczesna nauka matematyki logopedia
 • Strona główna » Polityka prywatności
 • Polityka prywatności

  I. DEFINICJE 

  1. Administrator – Maria Weiss, tel 602 612 866, adres email: biuro@cewelcome.pl
  2. Cookies – niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną.
  3. Dane osobowe– wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania,
  4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności,
  5. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  6. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
  7. Strona – strona internetowa Administratora pod adresem: www.cewelcome.pl
  8. Użytkownik – Podmiot danych odwiedzający Stronę lub korzystający z innych funkcjonalności opisanych w Polityce.

  II. ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO.
  2. Administrator przetwarza Dane osobowe stosując odpowiednie (adekwatne) techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
  3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i sprawdza adekwatność stosowanych środków bezpieczeństwa do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa przetwarzania. 
  4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator umożliwia dostęp do Danych osobowych jedynie podmiotom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
  5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. 

  III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

  1. ODWIEDZANIE STRONY ADMINISTRATORA

  W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika Strony, Administrator zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia Administratorowi prowadzenia Strony, w celach marketingowych Administratora, a także informacje o aktywności Użytkownika. Dane te są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach marketingowych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

  1. KORESPONDENCJA MAILOWA I TRADYCYJNA

  W przypadku wysyłania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub z zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). 

  1. KONTAKT TELEFONICZNY 

  W przypadku kontaktowania się z Administratorem telefonicznie, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy. 

  1. FORMULARZE KONTAKTOWE/KONTAKT POPRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  1) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez portale społecznościowe (wysyłanie prywatnych wiadomości). Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Podmiotem danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ich brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu.

  2) Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy.

  1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

  1) Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn i in. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia itd.).  

  2) Dane osobowe takich osób są przetwarzane: 

  – w celu umożliwienia im aktywności na profilach,

  – w celu informowania o działalności Administratora, promowania jego produktów i usług,

  – w celach statystycznych i analitycznych,

  – ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

  1. MARKETING

  1) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych – przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  b) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach (newsletter) – przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  c) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) – przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG 

  W razie przetwarzania danych dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w terminach wynikających z art. 13 – 14 ROOD.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

  Administrator może pozyskiwać od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację zawartych z nimi umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego wykonywania umowy. 

  IV. COOKIES

  1. Administrator wykorzystuje Cookies w związku z funkcjonowaniem strony Administratora. Administrator wykorzystuje dwie kategorie Cookies: 
  1. Na stronie Administratora wykorzystywane są dwa rodzaje Cookies, tzw. sesyjne (są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe (pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika). 
  2. Pliki Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika. 
  3. Dane zbierane podczas korzystania przez Użytkownika ze strony mogą być zapisywane w logach serwera. Nadto Administrator korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z witryny.  Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Cookies na urządzeniu Użytkownika Strony, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. Użytkownik może zrezygnować z Cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).
  5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
  6. Dane zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych zakładek), w celach optymalizacji korzystania ze strony przez Użytkownika.

  V. ODBIORCY DANYCH 

  W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

  VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

  Administrator dokłada starań, by Dane osobowe nie były przekazywane poza EOG, gdy nie jest to konieczne i nie ma biznesowego uzasadnienia, a ewentualne przekazywanie tych danych poza EOG następuje z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, wymaganego przepisami RODO, tj. do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych bądź też z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

  VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania, a w niektórych przypadkach – jest on wprost wskazany w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków stron. 

  1. Po upływie okresów przetwarzania, dane osobowe są anonimizowane lub usuwane. 

  VIII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

  Podmiotom danych przysługują następujące prawa, których szczegółowa treść określona jest w stosownych przepisach RODO: 

  a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

  b) prawo uzyskania kopii danych,

  c) prawo do sprostowania,

  d) prawo do usunięcia danych,

  e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

  f) prawo do przenoszenia danych,

  g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

  h) prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie; zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsca do momentu wycofania zgody).

  Nadto, Podmiot danych może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli twierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  IX. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW 

  1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:
   – w formie pisemnej na adres: Maria Weiss, ul. Rynek 26a/1, 41-400 Mysłowice,
   – drogą e-mailową na adres: biuro@cewelcome.pl.

  1. Administrator realizuje żądania Podmiotów danych w terminach i w sposób wskazany w RODO. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych.
 • 20

  kursów

  11

  nauczycieli

  1540

  zadowolonych uczniów

  45000

  godzin lekcyjnych